lokalitaa)poloha v Teplicích

Pozemky p.č. 1728/22 a 1728/23 se nacházejí v současně zastavěném území obce města Teplice, – místní části Šanov II. Lokalita řešeného území stavby je situována ve velmi cenné části sídelního útvaru Teplic. Území je hodnotné z hlediska estetického, krajinářského a také sídelního. Svahové partie nad ulicí Fráni Šrámka, osázené dnes již vzrostlou zelení, založenou jako součást výstavby sídliště Šanov v 70. letech minulého století. Staveniště se nachází v podnoži velkých bytových bloků sídliště, nad ulicí Fráni Šrámka.

Sídliště Šanov je v současné době hodnoceno jako významný komplex bytové výstavby šedesátých let, dokladující urbanistickou filosofii zahradního města s použitím kapacitních osmipodlažních desek, rozmístěných po vrstevnici kolem dopravní komunikace. Autoři sídliště – SIAL Liberec (KPÚ Liberec)– pod vedením Ing. arch. M. Masáka, založili celkovou koncepci na kontrastu osmipodlažních desek s výškovou budovou hotelového bydlení. V zeleni jsou pak rozmístěna zařízení občanské vybavenosti – centrum, škola, stadion, školky, pavilony technické vybavenosti s úkryty CO – garáže, výměníkové stanice atd.. Vedle těchto realizovaných staveb měly být součástí také tzv. relaxační lázně.
S narůstajícím stupněm automobilizace bylo nutné řešit na Šanově parkování osobních aut, protáhnout linky trolejbusové dopravy atd.. Přes tyto dílčí zásahy do původní koncepce šanovské čtvrtě, podstata myšlenky autorů architektonického a urbanistického řešení zůstala zachována. Je proto nutné při nových záměrech respektovat tyto urbanistické zásady, podřídit se založeným myšlenkám a pokračovat v jejich pozitivním rozvoji i při menších, lokálních projektech.

Kompozičním krajinným útvarem je Doubravská hora, která vedle charakteristického reliéfu je evidována jako regionální biocentrum o rozloze 57 – 100 ha. Jedná se o rozlehlý zelený útvar - městský lesopark, teplomilnou doubravu, na svazích s druhově bohatým bylinným patrem. Zeleň Doubravky je dnes již organicky propojena se sídlištěm Šanov a na druhé straně rámuje zastavěnou část Janáčkových sadů přes Písečný vrch.

Námi sledované staveniště patří do tohoto celkového zeleného rámce města. Je proto dobré si tyto přednosti místa uvědomit a při formování základní koncepce řešení bytového domu je využít.


b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci

Město Teplice má nový, schválený územní plán jehož autorem je pražský architekt Roman Koucký. Záměr na výstavbu bytového domu na parcelách číslo 1728/22 a 1728/23 je dle tohoto ÚP lokalizován do navržené zóny s využitím pro funkce ploch parků ve volné zástavbě. Plochy pozemků podle výkresu operačního plánu se dále nacházejí v rozvojovém území převážně obytné funkce.


c) údaje o souladu záměru výstavby bytového domu s ÚPD

S ohledem na soulad předkládaného záměru (bytový dům) s přípustným funkčním využitím stanoveným operačním plánem nového územního plánu = území převážně obytné funkce, lze konstatovat, že záměr je v souladu se schváleným územním plánem Teplic. Podmínka že jde také o plochy parků ve volné zástavbě – rozuměj parků (zahrad) ve volné zástavbě objektů převážně obytné funkce je rovněž splněna .


d) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Vcelku lze hodnotit územně technické podmínky napojení bytového objektu UniWel STAVBY na technickou infrastrukturu, jednotlivé subsystémy infrastruktury, včetně dopravního připojení a dostupnosti MHD za velmi dobré. Řešené území má v dosahu potřebná media subsystémů technické vybavenosti. Konkrétní místa napojení na inženýrské sítě budou obstarávána v průběhu inženýrské činnosti investora v dalším stupni projektové přípravy.


BYTOVÝ DŮM ŠRÁMKOVAuvod.html
webdesign hricca http://petrhricko.cz
UniWel STAVBYhttp://uniwel.cz
podrobné charakteristikycharakteristiky.htmlcharakteristiky.htmlshapeimage_9_link_0
lokalitashapeimage_10_link_0
financovánífinancovani.htmlfinancovani.htmlshapeimage_11_link_0
o náso_nas.htmlo_nas.htmlshapeimage_12_link_0
vizualizacevizualizace.htmlvizualizace.htmlshapeimage_13_link_0
kontaktkontakt.htmlkontakt.htmlshapeimage_14_link_0
ceníkcenik.htmlcenik.htmlshapeimage_15_link_0
o projektuo_projektu.htmlcharakteristiky.htmlshapeimage_16_link_0