podrobné charakteristiky


Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) účel užívání stavby

Cílem výstavby je stavba bytového domu, která zhodnotí atraktivní pozemek v blízkosti čtvrťového centra sídliště Šanov II a nabídne atraktivní bydlení, které standardem a prostředím bude plnit požadavky náročnější klientely na bydlení v poloze forem mezi individuálními a skupinovými. Novostavba komplexu 13 bytových jednotek naváže na stávající převážně obytné funkce území.

K tomu si uvědomujeme důležitá existující kritéria:

•Nová výstavba bytového domu se bude realizovat na pozemcích investora tak, aby při architektonickém a urbanistickém formování komplexu byly zhodnoceny prostorové podmínky místa, zároveň byla akcentována nárožní poloha u křižovatky a dále byly citlivě zváženy kompoziční a měřítkové zásady uličního prostoru Šrámkovy ulice.

•Parkování a provozní obsluha komplexu 13 bytů bude řešena na pozemcích vlastníka.

•Dopravní připojení bude z Raisovy ulice nově vybudovaným nástupním a vjezdovým prostorem.

•Technická infrastruktura pro bytový dům bude napojena na vybudovanou infrastrukturu. Budou využity kapacitní rezervy sítí. Napojením na existující infrastrukturu nedojde k narušení stávajících odběrů a potřeb.


b) trvalá nebo dočasná stavba

Novostavba bytového domu Šrámkova je stavbou trvalou.


c) etapizace výstavby

Stavba bytového objektu má jednu hlavní etapu:

Lze ji však rozdělit:

1.Příprava staveniště a technické infrastruktury – realizace přípojek, přeložek technické infrastruktury, vybudování příjezdu na staveniště, oplocení staveniště, regenerace zeleně, sejmutí ornice.

2.Výstavba bytového domu


Koncept nízkoenergetického domu

Navržená stavba bude budovou kompaktního bydlení, která vedle architektonických a urbanistických kritérií bude také koncipována jako energeticky úsporný objekt, bude pracovat s řadou pokrokových ekologických prvků, který bude šetrný k okolí, bude zajímavý a inspirativní.


1 - situování domu na pozemku, členění fasád, prosklení

Zvolená poloha stavby respektuje v maximální možné míře stávající vzrostlou zeleň. Citlivé osazení objektu do mírného svahu a výškové členění úrovní domu, vyžaduje pouze minimální rozsah zemních prací. Napojení na obslužnou komunikaci je přímé a krátké. Rozsah zpevněných ploch je dán pouze potřebou parkovacích míst.

Ochlazovaná severní fasáda je krátká, s minimální plochou úzkých malých oken. Hlavní obytné průčelí domu je orientováno k jihozápadu a je maximálně prosklené. Východní dvorní fasáda se vstupy má plochu okenních otvorů menší /pouze ložnice/. Dům je jednoduchého hranolového tvaru bez komplikací, které by vedly k tepelným ztrátám v důsledku jejich nadměrného ochlazování, včetně možného nekvalitního provedení jednotlivých detailů.


2 - dispozice

V návrhu je důsledně uplatněno situování obytných místností k osluněným a přirozeně nejteplejším stranám objektu. K severní fasádě šestipodlažního hranolu (polykatoikiy = z řeč. forma městského bytového domu) je umístěno schodiště s výtahem, technické místnosti a v obytných podlažích to jsou pak koupelny a WC. Objekt je rozdělen do čtyř kategorií bytových jednotek. Kategorie A – byt mezonetový v nízké horizontální části BD. Kategorie B – Atrium: nad mezonetovým. Kategorie C – byty ve vertikální části BD, na každém patře jedna bytová jednotka. Kategorie D – byt pro správce, ve vertikální části BD v přízemí.


3 - stavební konstrukce

Prostorový a rozměrový koncept návrhu umožňuje realizaci kvalitně a nadstandardně izolovaného domu. Stavební systém je navržen s odděleným nosným a izolačním systémem, tj. nosná konstrukce s nezávislým pláštěm, s vyloučením tepelných mostů (monolitický skelet a skládaný plášť z izolačních panelů). Konstrukce balkónů je nezávislá, samonosná - lehká ocelová struktura dřevem opláštěného "lešení". Tepelné mosty jsou eliminovány. Zásadní je použití kvalitních rámu okenních otvorů /hliník/ s trojitým zasklením.


4 -technické zařízení budovy

Vytápění objektu bude rozděleno do dvou řešení. Do bytových jednotek AB budou instalovány samostatná tepelná čerpadla. Pro bytové jednotky CD bude v technickém zázemí objektu instalována sestava dvou tepelných čerpadel. Tyto zdroje budou sloužit jako primární zdroj vytápění. Sekundárním zdrojem vytápění bude elektrokotel.


Základem je samozřejmě podlahové teplovodní vytápění. Řízené nucené větrání.

Jako doplněk koncepce domu nabízí i možnost instalace fotovoltaických panelů na střeše 6-ti podlažní části.


S ohledem na vývoj cen klasických energií má však svoji váhu hledisko dlouhodobé návratnosti a vlastního provozu resp. komfortu bydlení při použití alternativ. Kvalitně zpracovaný, vyvážený komplexní systém /projekt a realizace/- optimálně diverzifikovaný dle polohy a velikosti konkrétního bytu by mohl být marketinkovou výhodou celého projektu.


Situování objektu bytového domu

•Stavba je situována horizontálním, podélným směrem (S –J), souběžně se Šrámkovou ulicí

•Osazení do terénu je voleno citlivě, organicky, zapojené podnoží do svahu, rostlým způsobem vychází z měkkého terénu

•Pro situování je zvoleno přiměřené měřítko, které nebude konkurovat struktuře sídliště

•Je bedlivě hlídán poměr zastavěné plochy a podíl zeleně. Je respektována zásada šanovkého bydlení = princip zahradního města.


Orientace:

hlavní – podélná osa domu je položena ve směru vrstevnic terénu a také ve směru městské sběrné komunikace (Šrámkova ulice). Jde o logické a přirozené řešení, které odpovídá existující struktuře celé této městské části. Zvolená osa, vedená ve směru sever – jih, je výhodná pro orientaci obytných místností jednotlivých bytů. 


Přístup na pozemek:

Příjezd je navržen ze severní strany, z Raisovy ulice, z komunikace slepého úseku, který vede ke škole. Zvolené místo připojení je optimální z provozně technických hledisek stavby bytového domu, ale také z dopravně bezpečnostního řešení. V daném místě se jedná o úsek komunikace, kde je minimální dopravní provoz a jsou dobré rozhledové podmínky pro vjezd i pro výjezd.


Přístup pěších – chodců je rovněž z této části komunikace, společný s příjezdem vozidel uživatelů. V malé docházkové vzdálenosti je na Šrámkově ulici zastávka linek MHD. Návrh vedle hlavního vstupu do komplexu bytového domu počítá také s přístupy přímo ze Šrámkovy ulice do zahrad 5 mezonetových bytů pro jejich uživatele.

Kompozice hmot objektu bytového domu

Návrh vychází z principu kontrastu hmoty nízkého horizontálně položeného třípodlažního křídla a šestipodlažní hmoty bodového nároží u vstupní části komplexu. Klidná nižší horizontální část se svojí dispozicí prvního nadzemního podlaží citlivě rozlévá – kopíruje terén svahu. Na západní straně pobytovými zahradami přičleněným k bytům, na straně východní vyhrazeným parkováním pro majitele bytových jednotek (byty AB)

Akcentovaná hmota šestipodlažního nároží, obsahující vždy jeden byt na podlaží, je v hmotovém uspořádání zajímavým způsobem rozehrána prolamováním fasádních stěn půdorysné kostky (byty CD). Na první pohled je zřejmé, že vedle kompozičního záměru se jedná i o záměrnou diferenciaci jednotlivých bytů – včetně jejich vlastníků. Je zde snaha autorů o potlačení stereotypu a potlačení anonymity.

Celková navržená kompozice bytového domu UniWel je úměrná řešené úloze a také podmínkám vymezeného staveniště. Nebude v žádném případě konkurovat vysokému řádu a měřítku sídliště Šanov.

Program řešení bytového domu:

•13 bytových jednotek - nadstandardní kvality a dispozice

•Z toho lze vyčlenit 1 bytovou jednotku – (správce, domovník)

•Technické zázemí domu pro řídící systémy, regulaci, kontrolní a zabezpečovací zařízení atd..

•Úložné prostory k bytům

•Parkování, případně garážování pro majitele bytů (cca 2 místa /byt)

•Společný prostor pro vlastníky bytů (klubovna)

•Výtah pro šestipodlažní kostku

•Oplocení komplexu bytového domu

•Nádvoří pro Parkování návštěvníků, zásobování, odvoz odpadu atd.

•Parkovací dvůr (eventuálně s garážemi), přístupný pro majitele bytů 

•Kamerový systém pro zabezpečení objektu a areálu

•Vyhrazená (zahrady) a společná zeleň

Architektonické řešení

Pro architekturu bytového domu Šrámkova bude charakteristické:

•Zapojení navržené zeleně architektury (zahrady, zelené střechy) do prostředí okolní krajiny sídliště

•Použití osvědčených fasádních materiálů s výraznou energetickou úsporou

•Uplatnění prvků „inteligentního domu“ při tvorbě vnějšího vnitřního prostředí řešeného bytového domu (= užití žaluzií, markýz, rolet, případně závěsů, otevírání oken atd. řídícím systémem, který reaguje na aktuální klimatickou situaci)


Základem architektonického řešení je kontrastní střídání čistých, hladkých, samozřejmě kvalitních fasádních ploch s nepravidelně komponovanou rytmikou otvorů – okenních a lodžiových, doplněnou prvky stínící techniky. To platí jak pro nízkou horizontální část, tak i pro šestipodlažní kostku. V členění architektonické skladby je vždy přiznána každá ucelená bytová jednotka. V nižší části je to dáno vertikálními, předsazenými lezénami – sloupy konstrukčního systému ( 5 bytů) a 2 byty třetího NP s odlišnými, plnějšími plochami obvodových stěn, ve vyšší kostce je do architektury promítnuta horizontálně vrstvená skladba bytů, charakteristická pootočením podlažního půdorysu podle středního těžiště. Kostka je ukončená pultem fotovoltaických panelů, orientovaným expoziční plochou k jihu.

BYTOVÝ DŮM ŠRÁMKOVAuvod.html

Měrná roční spotřeba tepla pro všechny bytové jednotky je 18 kWh/m2, což přepočteno na peníze u podlahové plochy 120 m2 činí cca. 8000 Kč (při současných cenách energií). Ceny všech energií přitom dlouhodobě rostou, takže i úspory se budou postupem času dále zvyšovat. Koupě nízkoenergetického bytu se tak stává výhodnou investicí do budoucna.


Roční měrná spotřeba tepla pro vytápění BD se u standardního typu staveb dle platných předpisů pohybuje v rozmezí 50-150 kWh/m2. Což je u domu o ploše 120 m2 přepočteno na finance 26 000-75 000 Kč.

podrobné charakteristikyshapeimage_4_link_0
lokalitalokalita.htmllokalita.htmlshapeimage_5_link_0
financovánífinancovani.htmlfinancovani.htmlshapeimage_6_link_0
o náso_nas.htmlo_nas.htmlshapeimage_7_link_0
vizualizacevizualizace.htmlvizualizace.htmlshapeimage_8_link_0
kontaktkontakt.htmlkontakt.htmlshapeimage_9_link_0
ceníkcenik.htmlcenik.htmlshapeimage_10_link_0
o projektuo_projektu.htmlshapeimage_11_link_0